Home // Zarządzanie najmem // Formalności // Wzorcowa umowa najmu mieszkania – co powinna zawierać?

Wzorcowa umowa najmu mieszkania – co powinna zawierać?

umowa najmu mieszkaniaUmowa najmu – najważniejszy dokument zarówno dla najemcy, jak i dla właściciela mieszkania. Co powinna zawierać? Czego zawierać nie może? Jakie postanowienia są sprzeczne z prawem? Na niektóre z tych pytań ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź, ale mimo wszystko postaram się przybliżyć ten temat w niniejszym artykule. Jako wzór posłuży mi umowa, którą stosuję już od dłuższego czasu. Mimo, iż sam uważam ją za wzorcową, to i tak wciąż jest przeze mnie ulepszana. Gdy tylko znajdę rozwiązanie na jakiś kolejny problem, którego dostarczą mi moi lokatorzy, dodaję do niej nowe podpunkty.

 

Jeżeli chcesz pobrać przygotowany przeze mnie wzór umowy
najmu mieszkania, to zapraszam do działu
»DOKUMENTY«

 

Moja wzorcowa umowa zawiera 12 paragrafów, z czego każdy z nich porusza inne zagadnienie. Postaram się pokrótce opisać najważniejsze kwestie dotyczące każdego z nich oraz przedstawić konkretne przykłady tekstu z treści dokumentu.

Lista paragrafów:

§1. Przedmiot najmu
§2. Koszty najmu
§3. Kaucja
§4. Okres obowiązywania umowy oraz wypowiedzenie
§5. Obowiązki wynajmującego
§6. Obowiązki najemcy
§7. Wizytacja lokalu
§8. Przekazanie lokalu i odpowiedzialność za lokal
§9. Ogólne warunki najmu
§10. Ochrona danych osobowych
§11. Sposób komunikacji
§12. Postanowienia końcowe

 

Kto z kim?

Zanim przejdziemy do konkretów, na samym początku umowy, jak zresztą w większości umów na całym świecie, powinna znajdować się data i miejsce podpisania dokumentu oraz fragment dokładnie precyzujący kto z kim daną umowę zawiera. W mojej wersji, w pierwszej kolejności występuje właściciel mieszkania zwany Wynajmującym. Następnie przyszli lokatorzy, którzy wszyscy razem wzięci, w dalszej części tekstu są zwani Najemcą.

Zaznaczam, że najlepiej jest wypisać dane wszystkich, którzy będą mieszkać w lokalu, niezależnie od ich liczby. Lokator, którego nazwisko nie widnieje w umowie najmu może czuć się nazbyt bezkarnie, ponieważ nie odpowiada przed Tobą jako właścicielem mieszkania, lecz tylko przed tym z najemców, którego podpis znajduje się na dokumencie. Relacje tych dwóch osób mogą z czasem drastycznie się zmienić. Nigdy nic nie wiadomo. Lepiej więc, żeby wszyscy widnieli na papierze.

 

Umowa najmu

 

Umowa najmu lokalu zawarta w dniu ………………….… w ………………………… pomiędzy:

Panem/ią ………………………………………………….., będącym/ą właścicielem lokalu, zameldowanym/ą w ………………………………….. przy ul. ………………………………………………………., legitymującym/ą się dowodem osobistym nr …………………………….., o numerze PESEL ……………………………………………,
zwanym/zwaną dalej Wynajmującym,

a,

Panem/Panią…………………………………………………………… zameldowanym/ą w ………………………………….. przy ul. ………………………………………………………., legitymującym/ą się dowodem osobistym nr …………………………….., o numerze PESEL ………………………………………….,

Panem/Panią…………………………………………………………… zameldowanym/ą w ………………………………….. przy ul. ………………………………………………………., legitymującym/ą się dowodem osobistym nr …………………………….., o numerze PESEL ………………………………………….,
zwanymi dalej Najemcą.

 

Przedmiot najmu

W tym dziale umieszczona jest odpowiedź na pytanie: O co w tym wszystkim chodzi? Ty, jako wynajmujący potwierdzasz, że jesteś właścicielem nieruchomości, której cały dokument dotyczy. Najemca zobowiązuje się do opłacania czynszu i wywiązywania się z pozostałych ustaleń umowy.

 

§ 1. Przedmiot najmu

1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr ………..… położonego w budynku przy ul. ………………………………………………………. w ……………………………… .

2. Wynajmujący oświadcza, że wynajmuje i oddaje Najemcy w użytkowanie lokal wymieniony w §1.1 powyżej, oraz oświadcza, że lokal ten nie jest obciążony żadnym prawem skutecznym wobec osób trzecich i spełnia wymagania lokalu mieszkalnego.

3. Najemca oświadcza, że bierze w najem oraz przyjmuje w/w lokal do używania i zobowiązuje się płacić terminowo ustalony w niniejszej umowie czynsz najmu oraz wywiązywać się z pozostałych zobowiązań określonych niniejszą umową.

4. Najemca nie ma prawa podnajmować lokalu lub oddawać go w nieodpłatne użytkowanie w całości lub części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 

Koszty najmu

Najważniejszą kwestią w tym paragrafie jest dokładne rozdzielenie czynszu najmu od opłat eksploatacyjnych oraz tych z tytułu zużycia mediów. Jest to szczególnie ważne dla osób rozliczających się z podatku za najem na zasadach ryczałtu, ale dla pozostałych ten zapis również ma duże znaczenie. Dzięki niemu, to najemca zostaje dodatkowo obciążony w przypadku wzrostu kosztów, które nie zależą od właściciela nieruchomości.

Znajduje się tu również punkt mówiący o konsekwencjach wynikających z opóźnienia w płatnościach. Zapis ten pojawia się bardzo często w umowach najmu, a bardzo rzadko wynajmujący rzeczywiście te konsekwencje wyciągają. Nie jest to słuszna praktyka. Naliczanie odsetek ustawowych jest bardzo ważnym elementem dyscyplinowania najemców. Jeżeli raz pozwolisz na opóźnienia w płatnościach i nie naliczysz za to tej symbolicznej kary, to z miesiąca na miesiąc nowa granica ostatecznego terminu będzie wciąż przesuwana. Nie pozwól na to.

 

§ 2. Koszty najmu

1. Strony niniejszej Umowy ustalają miesięczny czynsz najmu płatny przez Najemcę Wynajmującemu w kwocie ……………………… PLN, (słownie: ……………………………………………………………………………. PLN).

2. Dodatkowo Najemca jest zobowiązany do uiszczania opłat eksploatacyjnych oraz opłat z tytułu zużycia mediów związanych z używaniem lokalu (np. czynsz administracyjny, opłaty gazu, energii elektrycznej itd.). Opłaty te są zmienne, uzależnione m. in. od sezonu grzewczego czy zużycia wody, energii elektrycznej, gazu przez lokatorów mieszkania. W dacie podpisania niniejszej umowy miesięczna wartość opłat eksploatacyjnych wynosi ………………………………… PLN, (słownie: ……………………………………………………….……………. PLN).
Najemca będzie przekazywał Wynajmującemu otrzymane od administracji budynku rozliczenia i inne otrzymane dokumenty stanowiące podstawę do płatności opłat eksploatacyjnych i/lub opłat za media z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym w szczególności dokonanie przez Wynajmującego danej płatności w wyznaczonym przez administrację/gestora mediów terminie.

3. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, łączna kwota z tytułu czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych, zwana dalej opłatami z tytułu umowy najmu, wynosząca na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi ……………………. PLN,
(słownie: ………….……………….…..………………………….……………………………. PLN), płatna będzie z góry, najpóźniej do ….. dnia każdego miesiąca. Za datę wpływu środków pieniężnych uznaje się datę zaksięgowania ich na koncie bankowym Wynajmującego.

4. Najemca zobowiązuje się dokonywać zapłaty na konto bankowe Wynajmującego w Banku …………………………..…. o numerze …………………………………………………………………………………………. .

5. Jeśli opłata eksploatacyjna, o której mowa w ust. 2 powyżej ulegnie podwyższeniu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty opłat z tytułu umowy najmu odpowiednio powiększonej.

6. Ponadto, jeśli rzeczywiste zużycie przez Najemcę mediów (np. wody, CO, prądu, gazu) ujętych w opłatach eksploatacyjnych okaże się wyższe niż przewidziane w ust. 2, Najemca zobowiązuje się dopłacić różnicę.

7. W przypadku opóźnienia w płatnościach Najemca zapłaci Wynajmującemu odsetki ustawowe, oraz zostanie obciążony kosztami windykacyjnymi.

8. Wynajmujący upoważnia Najemcę do zawarcia we własnym zakresie, umów usług telekomunikacyjnych, telewizji kablowej i Internetu.

9. Niniejsza umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym dokonania przez Najemcę w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy wpłaty na rzecz Wynajmującego kaucji, o której mowa w § 3 poniżej.

 

Kaucja

Niniejszy dział odpowiada na pytania: Ile? W jakim celu? Na jaki rachunek? Czyli podstawowe kwestie dotyczące kaucji. Dodatkowo zaznaczone jest w jakim terminie kaucja musi zostać zwrócona oraz, że nie może być przeznaczona na poczet opłat za ostatni miesiąc najmu. Tego zapisu, na prośbę najemców, wynajmujący również często nie przestrzegają. Co później odbija się im czkawką, gdy podczas odbioru lokalu odkryją połamany fotel, za który, właśnie wyprowadzający się lokator nie będzie chciał zapłacić.

 

§ 3. Kaucja

1. Strony ustalają kaucję w wysokości stanowiącej ………………………. PLN,
(słownie: ………………………………………………………………………………………….……… PLN).

2. Kaucja pobierana jest dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu dokonanych w trakcie trwania umowy najmu zniszczeń lub zużycia lokalu ponad normalne w trakcie jego użytkowania lub nieopłacania rachunków za media, opłat eksploatacyjnych lub czynszu najmu.

3. Najemca jest zobowiązany wpłacić kaucję na podany wyżej (§2 ust.4) rachunek bankowy Wynajmującego.

4. Po rozwiązaniu umowy najmu, w przypadku braku zaległości w szczególności w opłatach za media, eksploatację i czynsz najmu oraz po stwierdzeniu przez Wynajmującego stanu przedmiotu umowy w zakresie zniszczeń bądź zużycia lokalu, kaucja zostanie zwrócona Najemcy w wartości nominalnej, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zdania mieszkania Wynajmującemu, po przejęciu lokalu przez Wynajmującego oraz ostatecznym rozliczeniu należności. Kaucja jest nieoprocentowana.

5. Kaucja nie może być przeznaczona na poczet opłaty za ostatni miesiąc najmu.

 

Okres obowiązywania oraz wypowiedzenie

Bardzo ważną sprawą jest to, aby nieruchomości mieszkaniowe wynajmować tylko na czas określony. Podpisanie umowy na czas nieokreślony niesie ze sobą wiele skutków prawnych, które nie są korzystne dla właściciela lokalu. Polecam wynajmować mieszkania od konkretnej daty do konkretnej daty i nigdy nie na dłużej niż rok. Oczywiście nawet przy takiej umowie obowiązują Cię przepisy zawarte w Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ale o tym postaram się napisać osobny artykuł.

Osobiście, mimo iż takie zapisy nie posiadają mocy prawnej od strony wynajmującego, zawieram w umowach również punkty dotyczące wypowiedzenia najmu w trybie natychmiastowym. Ważne jest jednak aby wiedzieć, jak dana kwestia wygląda z punktu widzenia wyżej wymienionej ustawy.

 

§ 4. Okres obowiązywania umowy oraz wypowiedzenie

1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia …………….……..………., do dnia ………………………………. .

2. Strony zastrzegają sobie możliwość przedłużenia obowiązywania niniejszej umowy przez każdą ze stron na kolejne okresy. Uprawnienie takie realizuje się poprzez złożenie oświadczenia w tym zakresie drugiej stronie najpóźniej 31 dni przed zakończeniem trwania najmu oraz jego przyjęciu przez drugą stronę umowy. Dla ważności przedłużenia trwania umowy konieczne jest podpisanie przez strony aneksu do niniejszej umowy.

3. Wynajmujący może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym z zachowaniem formy pisemnej, jeżeli:

a) Najemca używa lokalu w sposób niezgodny z umową lub jego przeznaczeniem albo powodujący jego nadmierne zniszczenie, przekraczające zwykłe, przeciętne zużycie wynikające z upływu czasu, lub
b) Najemca uporczywie narusza regulamin porządku domowego ustalony przez administratora budynku, lub
c) w innych przypadkach określonych obowiązującymi przepisami.
W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, Najemca zobowiązuje się zwrócić lokal wraz z kluczami w ciągu 3 dni.

4. Najemca może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym z zachowaniem formy pisemnej, jeżeli:

a) W chwili wydania lokal ma wady, które uniemożliwiają jego używanie w sposób przewidziany w niniejszej umowie.
b) Wady, o których mowa powyżej powstały później, a Wynajmujący ich nie usunął lub nie zadbał o ich usunięcie w odpowiednim terminie.
c) Jeżeli wady o których mowa powyżej nie dadzą się usunąć lub naprawić.

 

Obowiązki wynajmującego

Jeżeli chodzi o obowiązki wynajmującego, to mimo iż można by wypisać tu wiele szczegółów, to osobiście polecam odnieść się w tej kwestii do „naszej ukochanej” ustawy. W tej jednej sprawie właściciele mieszkań nie są tam aż tak bardzo pokrzywdzeni. Mówiąc w skrócie, musisz zapewnić, aby lokal był zdatny do użytku, a wszystkie instalacje działały prawidłowo.

 

§ 5. Obowiązki Wynajmującego

1. Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić Najemcy możliwość korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, przez cały okres trwania umowy najmu.

2. Wynajmującego obciążają remonty i naprawy wskazane w art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

3. W dniu przekazania lokalu Najemcy, Wynajmujący zapewni sprawne działanie wszelkich instalacji (wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, itd.) oraz drzwi i okien. Wynajmujący dostarczy Najemcy komplet kluczy do lokalu.

 

Obowiązki najemcy

Zobowiązania najemcy również zalecam odnieść do ustawy o ochronie praw lokatorów. Są one tam bardzo szczegółowo i skrupulatnie opisane. Niezbędnym punktem jest oświadczenie, że lokal będzie wynajmowany tylko na cele mieszkaniowe.

 

§ 6. Obowiązki Najemcy

1. Najemca oświadcza, że wynajmuje powyższy lokal wyłącznie na cele mieszkaniowe.

2. Najemca jest zobowiązany do korzystania ze wszelkich urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, i w tym zakresie będzie przestrzegał postanowień art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

3. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe, z winy Najemcy, w lokalu i jego wyposażeniu, w trakcie trwania najmu i zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt ich naprawy.

4. Najemca zobowiązany jest w czasie trwania najmu dbać o czystość lokalu.

5. Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego uaktualniania danych zawartych w niniejszej umowie najmu.

6. Jeżeli w trakcie trwania umowy nastąpi konieczność wykonania napraw obciążających Wynajmującego, to Najemca ma obowiązek bezzwłocznie go o tym powiadomić. W przypadku zaniechania powiadomienia Wynajmującego, Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z braku powiadomienia lub z powodu nieuzasadnionego opóźnienia w powiadomieniu.

7. Wynajmujący upoważnia Najemcę do dokonania na własne potrzeby, własnym kosztem, drobnych adaptacji wnętrza lokalu, z tym jednak zastrzeżeniem, że Najemca przed zwrotem lokalu Wynajmującemu przywróci go na własny koszt i własnym staraniem do stanu, w jakim go otrzymał.

 

Wizytacja lokalu

Oprócz zapisu mówiącego o okresowych wizytacjach, warto jest również zaznaczyć, że podczas ostatniego miesiąca najmu masz prawo jako właściciel przyprowadzać kolejnych chętnych do wynajęcia mieszkania. Oczywiście tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu z najemcą.

 

§ 7. Wizytacja lokalu

1. Wynajmującemu przysługuje prawo do kontroli lokalu co najmniej 2 razy w roku pod kątem prawidłowej eksploatacji zgodnie z przepisami prawa, tylko i wyłącznie w terminach ustalonych uprzednio z Najemcą i w jego obecności. W przypadku braku możliwości skontaktowania się telefonicznego, mailowego lub osobistego z Najemcą przez okres dłuższy niż 14 dni, Wynajmujący ma prawo do dokonania oględzin lokalu w dowolnym czasie.

2. Najemca wyrazi zgodę na udostępnienie lokalu Wynajmującemu dwa razy w każdym tygodniu w ostatnim miesiącu wypowiedzenia umowy najmu lub ostatnim miesiącu obowiązywania umowy, w celu przedstawienia go kolejnym osobom zainteresowanym najmem, po uprzednim ustaleniu terminu z Najemcą.

 

Przekazanie lokalu i odpowiedzialność za lokal

Najważniejszą rzeczą przy przekazaniu mieszkania najemcy jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego. Dzięki niemu, podczas odbioru lokalu, można bez problemu porównać aktualny stan mieszkania z tym opisanym w dokumentach. Dodatkowo polecam zrobienie kilku zdjęć, zarówno pomieszczeń jak i wyposażenia.

 

§ 8. Przekazanie lokalu i odpowiedzialność za lokal

1. Najemca zobowiązuje się zwrócić lokal w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu z dnia objęcia lokalu, który został szczegółowo opisany w protokole zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez obydwie strony.

2. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za straty w substancji lokalu i jego wyposażeniu wynikające z normalnego zużycia eksploatacyjnego.

3. Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone ruchomościom Najemcy w wyniku zalania, ognia, włamania i innych zdarzeń losowych.

 

Ogólne warunki najmu

W tym paragrafie możesz dodać swoje własne wymagania dotyczące użytkowania lokalu. Te umieszczone przeze mnie to taka podstawa, która powinna się znaleźć w każdej umowie najmu. Ty oczywiście możesz ją rozbudować.

 

§ 9. Ogólne warunki najmu

1. W lokalu panuje całkowity zakaz palenia oraz zakaz przebywania wszelkich zwierząt, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Najemca jest zobowiązany do bieżącego monitorowania sprawności urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo tj. gazowych i elektrycznych, a także sanitarnych.

3. Najemca zobowiązany jest do współpracy z administracją budynku w zakresie udostępniania lokalu do okresowych przeglądów technicznych (kontroli kominiarskich, gazowych, innych) oraz odczytu liczników umieszczonych w lokalu.

4. Jeśli Najemca nie może udostępnić lokalu do odczytu licznika, jest zobowiązany do przekazania odczytu samodzielnie do administracji lub do gospodarza budynku.

5. Samowolne instalowanie dodatkowego zamka lub wymiana zamka w drzwiach jest
niedopuszczalna. Jeśli Najemca zgubi jedyną parę kluczy, należy skontaktować się jak
najszybciej z Wynajmującym w celu ustalenia planu postępowania. Koszt dorabiania kluczy,
ewentualnie nowego zamka z powodu zgubienia klucza dodatkowo obciąży Najemcę.

6. Ubezpieczenie mieszkania przez Właściciela nie obejmuje osobistych rzeczy Najemcy ani OC
Najemcy. Właściciel rekomenduje wykupienie osobistego ubezpieczenia OC przez Najemcę
oraz ubezpieczenia mienia osobistego w lokalu.

7. Za przedmioty pozostawione przez Najemcę po zakończeniu najmu lub w przypadku
opuszczenia lokalu bez zawiadomienia Właściciela przed zakończeniem najmu, Właściciel nie
bierze żadnej odpowiedzialności. Zostaną one uznane za porzucone przez Najemcę,
jako przeznaczone do wyrzucenia.

 

Ochrona danych osobowych

Dla formalności, warto jest wstawić do umowy tą standardową formułkę.

 

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przez Wynajmującego dla
celów związanych z realizacją niniejszej umowy.

 

Sposób komunikacji

Rubryki do wpisania aktualnych danych do korespondencji elektronicznej oraz telefonicznej.

 

§ 11. Sposób komunikacji

1. Dane do korespondencji:
a. Wynajmujący: ……………………………………………….,
e-mail: ………………………………………………………………, tel: ……………………………………………… .
b. Najemca: ……………………………………………………….,
e-mail: ………………………………………………………………, tel: ……………………………………………… .

 

Postanowienia końcowe

Podstawowe zapisy regulujące sprawy formalno-prawne.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

2. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej Umowy
jest Sąd właściwy dla lokalizacji nieruchomości, której najem dotyczy.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

 

Podpisy

Nie zapomnij na końcu dokumentu zostawić miejsca na swój podpis oraz wszystkich tych, którzy kryli się pod wspólnym określeniem Najemcy. Dobrze też, aby na każdej stronie umowy znalazły się wasze parafki.

 

Podsumowanie

Wiem, że omawiany wzór umowy wydaje się bardzo długi i dość skomplikowany. W końcu jest to aż 5 stron tekstu. Jednakże dobre zabezpieczenie pod względem formalnym jest podstawą prowadzenia bezpiecznego wynajmu nieruchomości. Zauważ, że powyższy dokument, mimo iż jest tak szczegółowy, chroni nie tylko Ciebie jako wynajmującego, ale również dba o interesy najemców. Dzięki skrupulatnie opisanej każdej kwestii wynajmu, nie doświadczysz nieporozumień w trakcie jego przebiegu. Bo najważniejsze jest przecież, aby wszystko było jasne, przejrzyste i nie budziło żadnych zastrzeżeń.

 

Opisaną przeze mnie wzorcową umowę najmu możesz otrzymać całkowicie za darmo, zapisując się na mój newsletter. Więcej szczegółów w dziale »DOKUMENTY«

Ponadto, jeżeli masz jakieś uwagi do mojego wzoru, bardzo proszę o komentarz pod tekstem. Dzięki wskazanym błędom i wskazówkom, będę w stanie ulepszyć ten dokument, z korzyścią dla wszystkich czytelników.

 

12 Comments

 • Bardzo przydatny wpis :) Jest tak rzeczowo i treściwie, że nawet laik zrozumie jak stworzyć taka umowę.

  • Bardzo dziękuję za pozytywny komentarz.

   Właśnie o to chodziło, żeby było rzeczowo i treściwie, a co do umowy, to nie trzeba jej samemu tworzyć, wystarczy zapisać się na mój newsletter. Link do pobrania dokumentu znajduje się w wysyłanej w ciągu kilku sekund wiadomości powitalnej.

 • Zgadzam się ze słowami poprzednika. Uważam, że wpis i umowa może służyć za wzór dla innych.

 • Ciekawy wpis – na pewno bardzo przydatny dla osób, które chciałyby wynajmować mieszkanie. Warto się zapoznać.

 • Właśnie jestem w trakcie poszukiwania kogoś do wynajmu mojego mieszkania. Docelowo będą to studenci (mam nadzieję, że nie zdemolują mi moich 4 kątów..). Szukałem czegoś odpowiedniego, fajnie, że trafiłem na Twój blog. Przyda się i to bardzo.

  • Dziękuję za komentarz.

   Jeżeli się odpowiednio przygotujesz i nie wynajmiesz mieszkania pierwszym-lepszym chętnym, to nie masz się czego obawiać.

   Przy wynajmie studenckim pamiętaj o tym, że większość osób będzie chciała u Ciebie mieszkać tylko do czerwca następnego roku. Warto poszukać kogoś kto jednak zdecyduje się podpisać umowę aż do września.

 • Witam, a co jezeli wynajmujacy zawarł w Umowie zapis o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym jezeli w wyznaczonym terminie ( do 05. dnia m-ca) nie dostanie czynszu? Jest to zgodne z prawem? Jak czlowiek sie spóźni z czynszem kilka dni mozna go wyrzucić? Są w końcu sytuacje losowe, a właściciel mieszkania może w takim wypadku wyrzucić np. matkę z dzieckiem? Pozdrawiam

  • Według prawa, wynajmujący w przypadku opóźnienia w płatności czynszu przez najemcę, może wypowiedzieć umowę najmu dopiero po 3 miesiącach zwłoki i to z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Ustawa która to definiuje została oczywiście stworzona z myślą o gminnym zasobie mieszkaniowym, ale niestety dotyczy również prywatnych nieruchomości. Zapis o który pytasz nie ma mocy prawnej.

 • Artykuł szczegółowo opisany. Naprawdę niesamowita i pomocna rzecz.

 • Dziękuję bardzo, są jeszcze dobrzy ludzie, pozdrawiam.

 • przyszły wynajmujący

  15 lutego 2015 at 08:47

  Rozumiem, ze przy najmie okazjonalnym powyzsza umowa ma rowniez zastosowanie? Dochodzi tylko dodatkowo wizyta u notariusza?

  • Teoretycznie tak. Jednakże należałoby zaznaczyć w umowie, że dotyczy najmu okazjonalnego oraz koniecznie zgłosić ją właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia najmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.